Vad händer efter att ni dränerat?

Vad förändras vid omdränering samt vad händer med väggarna vid användande av Optidrain®

A. Dränering:

1. Dräneringsledning sänks till ett rätt djup, det innebär att dräneringsröret placeras på ett rekommenderat djup av ca 200 mm under underkant kantbalk. Som minimum skall AMA efterföljas, vilket innebär att vattengången placeras cirka 150 mm under underkant kantbalk.

2. I det fall det är lera och det är en hög grundvattennivå, höjs röret upp så att vattengången placeras cirka 50 – 100 mm under underkant kantbalk. Vid lera och hög grundvattennivå finns annars risken att man får sättningar.

3. I det fall huset står på fundament, läggs dräneringen på cirka 400 mm under invändigt betonggolv. Fundamentet står i kapillärsugande material vilket innebär att oavsett höjden på dräneringen kommer fukt att sugas upp, däremot leds grundvatten bort via dräneringen.

B. Vid installation av en isolerande produkt, som fuktskydd och isolering vid omdränering kommer följande inträffa:

1. Det är mindre fukt invändigt i luften än vad det är i marken utanför (100% RF), det innebär att det tillförs mindre mängd fukt till väggen. Utjämning sker mot det lägre temperaturtalet (väggen torkar upp).

2. Väggen som tidigare varit uppfuktad torkar upp under förutsättningar att utrymmena är uppvärmda.

3. När cement/betong som varit fuktig torkar upp blir det kalkutfällningar. Kalkutfällningarna kan då visa sig som bubblor i färgen, framförallt om väggarna är målade med tät färg.

4. Processen med uttorkning påbörjas omgående om det är uppvärmda utrymmen, dock kan kalkutfällningarna komma senare och detta är helt beroende på hur uppfuktad väggen varit.

5. I fogarna mellan t.ex. betonghålsten är det mycket vanligt att kalkutfällningar förekommer.

6. Kalkutfällningarna torkas bort med lätt fuktad trasa och denna process kan behöva upprepas (se punkt 5).

7. Vid normal värme (18-20oC) i källaren tar det fyra till sex veckor innan man kan mäta gällande uttorkning i källarytterväggarna.

C. Vad kan inträffa mer:

1. I det fall man inte har värme på under sommarhalvåret kan det bildas kondens på ytterväggar, speciellt om det är kakel på väggarna.

2. Under sommaren är det högre RF (relativ fuktighet) i luften, tack vare isolering kommer temperaturen att vara högre i källaren.

3. Summa om man inte värmer upp källarutrymmen under sommaren är följande. Luften innehåller mycket fukt och väggen kyls ner, när luften träffar en kall yta bildas kondens. Detta problem gäller även för toalettstolar och in- kommande vattenrör.

D. Vid installation av LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), skall det alltid installeras ett sandfång innan dag vattenmagasinet. Detta sandfång skall kontrolleras och rensas minst en gång per år.

E. Sandfång (brunn) som leds vidare till det kommunala dagvattennätet, skall kontrolleras och rensas minst en gång per år.

F. Skötselanvisningar för pumpbrunn.

1. Nivålarm skall installeras, i det fall detta ej är utfört övergår ansvaret vid driftuppehåll av pumpen helt till beställaren under hela garantitiden. Detta inkluderar även övriga tillkommande skador som kan uppkomma i samband med eventuellt driftstopp av pumpen.

2. I det fall nivålarm installeras gäller den garantitid som stipuleras enligt lag vid gällande datum.

3. Pumpen skall lyftas upp ur pumpstationen och rengöras, minst en gång per år. Teckna gärna avtal med entreprenören om årlig skötsel av pumpen.

G. Entreprenören skall alltid lämna fotografier på utförda arbeten, dock först efter det att full köpeskilling erlagts.

H. I det fall huset har tegelväggar ovan mark, är det mycket vanligt att det saknas luftning (stötfogar) samt avrinningspapp. Det innebär att källarväggen kan tillföras vatten från tegelväggen när det regnar, problemet är störst på syd- och västväggar.

I. Efter det att huset är omdränerat och isolerat enligt materialleverantörens anvisningar finns det fortfarande risk med tillskjutande fukt/vatten.

1. Entreprenören förbättrar enbart dränering runt huset, inte under huset. Står huset på täta massor, tar dräneringen enbart hand om förhöjd grundvattennivå runt huset dock inte kapillärsuget under huset.

2. Det kan finnas försänkningar under huset där vatten blir stående, det är ofta tryckvatten från åder eller från vatten- förande lager.

Kontakta oss för en kostnadsfritt hembesök idag!

%d bloggare gillar detta: